Sokoizstiskvachka i nozh

Хората и фирмите дават или натрупват вещества, които могат да се разглеждат като създаващи експлозивна атмосфера с въздуха. По-специално, вещества като газове, течности и твърди вещества с висока степен на разпадане ще бъдат актуални, например въглищен прах, дървесен прах и др.

При такива обстоятелства от работодателите се изисква да подготвят оценка на риска от експлозия и оценка на риска от експлозия. По-специално, моля, посочете териториите и апартаментите, в които се срещат най-големите експлозии. Експлозивните зони трябва да съществуват както в отдалечени, така и в външни жилища. Освен това от работодателите се изисква да изготвят графична документация, която да сортира и в същото време да посочи факторите, които могат да предизвикат запалване.

https://nutresin24.eu/bg/

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде постигната въз основа на изискванията на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г., като се имат предвид минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с предлагането на действие при експлозивна атмосфера. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се подготвят характеристиките на съоръжението. Нарича се неговия размер, брой етажи, стаи, технологични линии и др. Проверяват се факторите, които могат да причинят пожар или експлозия. Създават се материали и методи, така че да е възможно да се намалят и премахнат пожарите и бързите опасности. В него се изброява какъв е броят на запалимите вещества, които могат да се защитят като източник на потенциална експлозия. Научаваме иновативни решения, за да сведем до минимум риска от експлозия.